VA-utvikling på Søndre Blefjell

Blefjell vann- og avløpsselskap AS - BLEVA - tilbyr avløpsløsning for hytter og næringsvirksomheter i områdene Borge-Blestua, Garaas-Blestølen. Vi planlegger nå løsning også for Sjuvassliaområdet. Alle områdene ligger på Søndre Blefjell i Flesberg kommune.

Vi tilbyr også å koordinere etablering av løsning for drikkevann, fremlegging av elkabler og trekkerør for fiber for den enkelte. Så langt som mulig benyttes grøft for avløpet også til disse formålene. Mer enn 300 er fysisk tilknyttet fellesanlegget og renseanlegget i Ådalen. Nye knyttes fortløpende til. BLEVA fikk høsten 2010 utslippstillatelsen for totalområdet Borge-Blestua i nord og Garaas-Blestølen i sør,  med unntak av to områder hvor det allerede er etablert fellesløsning for avløp (Rustandlia og Blestølen Andelslag).

Ta kontakt med oss så snart som mulig, og helst i god tid før du ønsker et fysisk tilbud, for å kunne planlegge tiltaket i fellesskap med deg som hytteeier eller utbygger.
 
 
Særskilt info vedrørende fiberutvikling
Vi ser nå i 2017 igjen på mulighet for fiberutvikling i området. Planleggingen skjer i samarbeid med blant annet Numedal fiber AS. I de fleste hovedgrøfter har vi lagt trekkerør for senere fremføring av fiberen, og mange hytteeiere har også bedt om at trekkerør legges fram til hytta, samtidig som øvrig ledningsnett legges fram. I nye områder legger Flesberg elverk med fibertrekkerør med jordkabelen. Vi merker en økende interesse for fiber, i alle aldersgrupper. Også leverandørene av innhold har tilpasset priser til hyttebruk. Vi er ikke helt klare for selve utbyggingen riktig ennå, men vi setter pris på at de som ønsker et slikt tilbud gir oss beskjed om dette.  
 
Historien om oppstarten og framdriften:
September 2006 besluttet vi å igangsette det planlagte arbeidet. Vi oppnådde fundamentet for å komme i gang. Vi gratulerer alle de som har blitt med fra start og senere av utbyggingen i området Borge-Blestua og omkringliggende områder til knutepunktet på fjellet.

Blefjell vann- og avløpsselskap AS (BLEVA) ble stiftet av de 11 grunneierne i området Borge-Blestua i mai 2006. Høsten 2010 fikk BLEVA ble utslippstillatelsen for området Borge-Blestua i nord og Garaas-Blestølen i sør. Området strekker seg fra høyfjellet i vest og ned til Beinsvannet og Ådalen i øst. Høsten 2011 ble ytterligere 5 grunneiere og eiendommer i området Garaas-Blestølen med i selskapet. I løpet av 2015 ble ytterligere nye grunneiere og eiendommer med, nå også i retning Sjuvasslia, og arbeidsområdet utvidet tilsvarende. Arbeidsområdet dekker pr nå i 2017 hele 21 eiendommer.   
 
Selskapets formål fortsatt å etablere og drifte en fullverdig avløpsløsning for både eksisterende og nye hytter og næringsvirksomheter i det aktuelle rensedistriktet. Vi bidrar evt. også i planlegging/koordinering vedrørende legging av vannrør, fibertrekkerør og eventuelt elkabler i samme grøft som avløpet. Det gir besparelser. I området etableres det en kombinasjon av både små og større drikkevannsløsninger.
 
Fra 2. halvår i 2007 ble hyttene fortløpende knyttet til ledningsnettet og renseanlegget beliggende i Ådalen. Trykkavløpsløsning er valgt fordi det gir størst fleksibilitet og minst inngrep. Biologisk renseprosess er både effektiv og miljøvennlig.
 
Etterspørselen etter høy sanitær standard har økt betydelig de siste årene. Grunneierne har etter oppfordring fra både hytteeierne og Flesberg kommune (forankret i utviklingsplanen og kommunedelplanen for Blefjell) tatt fatt i den store oppgaven. Uten en større fellesløsning vil det ikke være mulig å tilby fullverdig standard til alle. Vi fant en velegnet løsning og er glad vi oppnådde tilstrekkelig oppslutning for å komme i gang høsten 2006.

Hvordan kom vi dit?
Over flere år har vi jobbet for å kunne tilrettelegge et helhetlig vann- og avløpstilbud i området Borge-Blestua på Søndre Blefjell i Flesberg kommune. Etterspørselen etter en høy standard på hyttene har økt betydelig de siste årene. Blefjell Utvikling BA tok i 2001 initiativ til å starte utviklingsplan og kommunedelplan for Blefjell. Kommunen v/Blefjell 2010 AS gjennomførte utviklingsplan og kommunedelplan for Blefjell. Området Borge-Blestua ble utpekt som et pilotområde, og egen utviklingsplan ble utarbeidet og forankret både blant hytteeiere, grunneiere, andre brukere av området, samt forvaltningen og kommunen. En av de høyest prioriterte tiltakene på kort sikt for Borge-Blestua som et sentrumsområde og knutepunkt på Blefjell er vann, avløp og veg. Flesberg kommune har stimulert grunneierne i området til å utrede mulighetene for en felles vann- og avløpsplanlegging i området. Grunneierne tok fatt i oppgaven umiddelbart.
 
Planleggingen som fundament for å gjennomføre
Juni 2006 avklarte vi at det var realisme i å etablere en felles avløpsløsning for hele pilotområdet. 325 hytteeiere fikk i første omgang tilbudet om avløpsløsning pr. juli 2006. Avhengig av oppslutningen i den enkelte del av området, ble det bygd avløpsløsning og dermed utløste man samtidig vannløsninger, vegløsninger - og en generell positiv utvikling i området. Nøkkelen var å ha tilbudet for avløpsrensing. En miljøvennlig løsning med mulighet for trinnvis utvidelse for også nye abonnenter i overskuelig framtid ble utredet. Gjennom Blefjell Vann og Avløpsselskap AS - populært kalt BLEVA AS - tilbyr nå grunneierne i området en fullverdig avløpsløsning for svartvann (kloakk) for samtlige hytter i området - og et utvidet geografisk område i forhold til opprinnelig pilotområde.

Mulighet - og muligheten ble brukt
Det var opp til hytteeierne i området Borge-Blestua å benytte muligheten - slik at satsningen skulle bli en realitet. Den muligheten benyttet de! Beslutning om oppstart ble gjort i september 2006. Sist gang, på slutten av 1980-tallet, lyktes det ikke å bygge den infrastrukturen som vi fortjener å ha i området vårt. Men, historie er historie - nå er vi i gang. Uten en felles løsning for området sett under ett, ville langt fra alle kunne få det tilbudet de før eller siden ønsker seg. Ei heller kunnet sikre oss rent vann over tid. Derfor har vi jobbet hardt og målrettet for å få til et felles løft!

BLEVA
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×